ก๊อกตัวเจติดตั้งอ่าง SWAN faucet type J (white) no.50